بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
روشی کارآمد برای کشت انفرادی جنین‌های گوسفند


دریافت: 1397/11/16 | پذیرش: 1398/8/29 | انتشار: 1399/4/14 

 DOI

نویسندگان
نجمه داودیان1*، ابراهیم احمدی2

1-ایران- شهرکرد- دانشگاه شهرکرد- پژوهشکده فناوری جنین دام،davoodian.najmeh@vet.sku.ac.ir

2-ایران- شهرکرد- دانشگاه شهرکرد- پژوهشکده فناوری جنین دام،eahmadi@sku.ac.ir243 تعداد دریافت

چکیده

کشت آزمایشگاهی زیگوت‌ها و جنین‌های لقاح یافته در آزمایشگاه یکی از مراحل اصلی تولید جنین آزمایشگاهی است که تاثیر عمده‌ای بر کمیت و کیفیت جنین‌ها دارد. کشت انفرادی رویان در چندین زمینه تحقیقاتی و عملی از اهمیت خاصی برخوردار است و مطالعه حاضر با هدف تنظیم روشی مناسب برای کشت انفرادی جنین‌های گوسفند انجام شد. تخمدان‌های گوسفند در کشتارگاه جمع‌آوری شده و پس از طی مراحل بلوغ تخمک و لقاح آزمایشگاهی، زیگوت‌های احتمالی به صورت دسته‌های ۶ تایی در قطره‌های ۲۰ میکرولیتری و انفرادی در قطره‌های ۱۰ و ۲۰ میکرولیتری محیط کشت قرار داده شدند . در آزمایش دیگر تاثیر ۵ یا ده درصد سرم اضافه شده در روز سوم به قطرات ۱۰ میکرولیتری حاوی یک جنین بر تکامل جنین‌های گوسفند، مورد ارزیابی قرار گرفت. تعویض محیط تا روز ۷ انجام نشد. تحلیل آماری داده‌ها نشان داد که نرخ تسهیم زیگوت‌ها در روز سوم، تعداد کلی بلاستوسیست‌ها، تعداد بلاستوسیست‌های اولیه، متسع و تفریخ شده در روز ۶ در هر دو آزمایش تفاوت معنی‌داری میان گروه-ها نداشت. ولی در روز ۷ تعداد کلی بلاستوسیست‌ها در کشت انفرادی در قطرات ۱۰ میکرولیتری بیش از کشت گروهی بود و در آزمایش دوم، تعداد کلی بلاستوسیست‌ها و بلاستوسیست‌های اولیه میان دو گروه اختلاف معنی‌دار داشت. در مجموع چنین به نظر می‌رسد کشت انفرادی جنین‌های گوسفند در قطرات ۱۰ میکرولیتری بدون نیاز به تعویض و تازه‌سازی محیط کشت تا روز ۷ و فقط با اضافه کردن ۱۰ درصد سرم در روز ۳ نتایج قابل قبولی از نظر نرخ تشکیل بلاستوسیست خواهد داشت.
واژگان کلیدی

جنین  گوسفند  روش کشت  انفرادی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco