بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
ارزیابی اپیدمیولوژیکی بیماری بروسلوز دامی در شهرستان بروجن طی سال های 1395-1389


دریافت: 1397/11/16 | پذیرش: 1398/5/22 | انتشار: 1399/4/15 

 DOI

نویسندگان
حسین کابلی بروجنی1، محمد صادق ابوطالبی2، نرگس خیرالهی3، سمیه حقیقت4، محمد حقیقت5

1-اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران،Hkaboli@yahoo.com

2-، گروه پرستاری مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، ،abutalebi@nm.mui.ac.ir

3-گروه پرستاری مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دا،nargeskheirollahi@nm.mui.ac.ir

4-4- کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، گروه پرستاری مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستا،S_haghighat@nm.mui.ac.ir

5-دانشگاه شهرکرد،haghighat@gmail.com232 تعداد دریافت

چکیده

چکیده بروسلوز از مهم‌ترین و شایع‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در جهان محسوب می شود. کنترل بروسلوز در حیوانات منجر به کاهش معنی‌دار بیماری در انسان می‌گردد. این پژوهش به منظور بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در شهرستان بروجن طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۹ اجرا شد. داده‌های مربوط به تعداد آزمون‌های غربال گری و تکمیلی انجام شده و واکسیناسیون دامی به تفکیک سال و نوع دام (گاو، گوسفند و بز) از واحد مبارزه با بیماری‌های دامی اداره دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری اخذ و در نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ با آمار توصیفی گزارش گردیدند. طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵، ۲۵۲۲۶ راس گاو، ۳۵۰۰۰ راس گوسفند و ۱۳۰۰ راس بز از نظر ابتلا به بروسلوز بررسی گردید، که به ترتیب ۱۶۱ (۶/۰ %)، ۲ (۰۰۶/۰ %) و ۲ (۱۵/۰ %) از نمونه‌ها آلوده بودند. بیشترین میزان آلودگی به بروسلوز در جمعیت دامی شهرستان بروجن، مربوط به سال ۱۳۹۲ با ۵۵ راس گاو بود. تعداد ۱۴۰۳۳ رأس گاو (۰۸/۹۳ %) و ۸۳۶۲ رأس گوساله (۰۲/۷۵ %)، ۳۸۸۶۵۹ رأس گوسفند و بز (۲۲/۸۷ %)، ۳۰۶۵۰۰ رأس بره و بزغاله (۰۴/۸۸ %)، واکسینه شدند. بیشترین میزان واکسیناسیون علیه بروسلوز (۶۷/۹۶ %) در گاوها و کمترین میزان (۵/۱۴ %) در گوساله ها در سال ۱۳۹۲ بوده است. با توجه به نتایج مطالعه و روند کاهشی شیوع بروسلوز طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در جمعیت دامی گاو، گوسفند و بز و روند افزایشی دام واکسینه علیه بروسلوز، می‌توان بر برنامه واکسیناسیون برای کنترل این بیماری تمرکز بیشتری کرد.
واژگان کلیدی

اپیدمیولوژیک  بروسلوز  بروجن  جمعیت دامی  واکسیناسیون دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco