بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
322
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
تشخیص بالینی، پاتولوژیک و آنتی ژنیک بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان فارس


دریافت: 1397/9/27 | پذیرش: 1397/10/28 | انتشار: 1398/12/18 

 DOI

نویسندگان
رضا شهریاری1، علی محمدی2، عزیزالله خداکرم تفتی3*

1-Shiraz University،r.shahriari@shirazu.ac.ir

2-Shiraz University،mohammad@shirazu.ac.ir

3-دانشگاه شیراز،tafti@shirazu.ac.ir135 تعداد دریافت

چکیده

بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک یک بیماری ویروسی حاد واگیردار در نشخوارکنندگان اهلی و وحشی می باشد که سبب بروز خسارتهای اقتصادی می شود. در این بررسی از تعداد ۵۶ رأس گوسفند و بز دارای نشانه های درمانگاهی بیماری از نواحی مختلف استان فارس، ۱۶ رأس جهت شناسایی آنتی ژن ویروس به روش ایمونوکاپچرالایزا و شش رأس جهت بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک مورد نمونه برداری قرار گرفتند. نشانه های بالینی شامل تب بالا، بی اشتهایی، وجود ترشحات موکوسی چسبناک در پیرامون چشم، اکسودای موکوسی چرکی در بینی همراه با ضایعات اروزیو و زخمی در مخاط دهان و اسهال بود. در کالبدگشایی، ضایعات اروزیو تا السراتیو حفره دهانی همراه با غشای کاذب سفید مایل به خاکستری، پرخونی و ادم ریه ها بخصوص در لوب های قدامی- شکمی و قلبی، تورم و بزرگی عقده های لنفاوی مزانتریک و پرخونی روده ها مشاهده شد. در هیستوپاتولوژی، دژنرسانس آبکی سلولهای خاردار و نکروز همراه با تشکیل سلولهای سینسیشیا و گنجیدگی های داخل سیتوپلاسمی و داخل هسته ای در ضایعات حفره دهانی مشاهده گردید. در ریه ضایعات مختلفی شامل ماکروفاژهای آلوئولی بزرگ حاوی گنجیدگیهای داخل سلولی ائوزینوفیلیک، سلول های غول پیکر سینسیشیا در آلوئولها و پنومونی بینابینی تشخیص داده شد که بیانگر تشخیص قطعی بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک می باشد. از ۱۶ نمونه مطالعه شده به روش ایمونوکاپچرالایزا نیز ۱۵ نمونه (۹۳%) مثبت و حاوی آنتی ژن ویروس بودند. لذا، جهت جلوگیری از خسارات اقتصادی به صنعت دامپروری تشخیص صحیح این بیماری و اجرای برنامه های کنترل و پیشگیری مانند واکسیناسیون بموقع مورد تأکید قرار می گیرد.
واژگان کلیدی

طاعون نشخوارکنندگان کوچک  گوسفند  بز  هیستوپاتولوژی  ایمونوکاپچر الایزا دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco