بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
322
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
اثر پودر لیموترش بر عوارض ناشی از مصرف زیاد نمک در جوجه‌های گوشتی


دریافت: 1397/8/21 | پذیرش: 1397/11/30 | انتشار: 1398/12/15 

 DOI

نویسندگان
ابوالفضل معتمد1، محمد جهانتیغ2*، داریوش سعادتی3

1-دانشگاه زابل،drabmotamed@gmail.com

2-زابل، جاده بنجار، پردیس جدید دانشگاه زابل، دانشکده دامپزشکی،mjahantig@yahoo.com

3-دانشگاه زابل،saadati.dariush@gmail.com136 تعداد دریافت

چکیده

آسیت نوعی اختلال متابولیکی است که می‌تواند به‌وسیله فاکتورهای ژنتیکی، محیطی و مدیریتی کنترل شود. دراین مطالعه، اثر پودر لیموترش ازطریق جیره برعوارض ناشی از مصرف زیاد نمک در جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ۹۰ قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه به‌مدت ۶ روز درشرایط یکسان نگهداری شدند. در روز هفتم، 80 جوجه‌ انتخاب و بطور تصادفی به ۴ گروه با ۲ تکرار و 10 جوجه در هر تکرار تقسیم شدند. سپس، جهت ایجاد آسیت تجربی میزان ۱۲/0 درصد سدیم حاصل از نمک خوراکی به آب آشامیدنی گروه‌های2،3و4 اضافه گردید و گروه 1 به‌عنوان گروه کنترل منفی در نظر گرفته شد. از روز چهاردهم، پودر لیموترش به‌میزان ۱و2 درصد به جیره‌ی گروه‌های 3و4 اضافه گردید. در روز ۲۱، تعداد ۲ جوجه از هر تکرار انتخاب و کالبدگشایی شدند و از نظر شاخص‌های آسیت مورد بررسی قرار گرفتند. سپس، میزان سدیم در آب آشامیدنی گروه‌های2،3و4 به ۱۸/0 درصد افزایش یافته و درمان با پودر لیموترش در گروه‌های 2و3 ادامه یافت. در۳۰ روزگی از هر تکرار ۴ جوجه برای تعیین وزن بطن‌ها، مقدار هماتوکریت و میزان ادم در بافت پوست مورد نمونه‌برداری قرار گرفت. نتایج نشان داد که در30 روزگی وزن بطن راست در گروه‌های 3و4 به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل مثبت (گروه2) بود (۰04/۰P=). بررسی‌های آسیب‌شناسی نیز ضایعات کمتری را در بافت‌ پوست در گروه‌های تحت درمان با لیموترش در مقایسه با گروه کنترل مثبت نشان داد. براساس یافته‌های این تحقیق استفاده از پودر لیموترش در جیره می‌تواند باعث بهبود وضعیت آسیت و کاهش ادم بافتی در جوجه‌های گوشتی شود.
واژگان کلیدی

پودر لیموترش  سندرم آسیت  وزن بطن راست  جوجه‌های گوشتی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco