بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
وضعیت دفع میوسین و ارتباط آن با قابلیت هضم و رشد در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین


دریافت: 1397/6/7 | پذیرش: 1397/9/5 | انتشار: 1398/4/29 

 DOI

نویسندگان
علی محرری1*، حسن رحمانی2، حسین باقرپور3، سعید کریمی4، محمد جواد ضمیری5

1-گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد،moharrery@yahoo.com

2-دانشگاه شهرکرد،rahmani_56@yahoo.com

3-دانشگاه شهرکرد،bagherpor2512@gmail.com

4-دانشگاه شهرکرد،saeid45@yahoo.com

5-دانشگاه شیراز،mjzamiri@gmail.com622 تعداد دریافت

چکیده

یکی از چالش‌های موجود در علوم تغذیه، بهبود سلامت روده‌ها در مراحل بسیار حیاتی به ویژه در نوزادان و مرحله از شیرگیری با استفاده از متعادل نمودن جیره است. در این زمینه، دفع میوسین ممکن است به عنوان نشانگر خوبی برای پیش‌بینی سلامت روده و قابلیت هضم مواد مغذی باشد. بدین منظور سی و دو راس گوساله (۱۶ رأس نر و ۱۶ رأس ماده) به صورت تصادفی به دو گروه تیماری تقسیم شدند و با دو نوع جیرۀ استارتر یکی بر پایه ذرت و دیگری بر پایۀ جو تغذیه شدند. جیره استارتر از روز سوم و یونجه با کیفیت بالا از سن دو هفتگی و شیر تازۀ پاستوریزه شدۀ گاو با توجه به برنامه گاوداری محل اجرای طرح در اختیار گوساله‌ها قرار گرفت. وزن کشی گوساله‌ها در زمان تولد و سپس بصورت هفتگی تا زمان از شیرگیری انجام شد. قابلیت هضم مواد مغذی با روش اندازه‌گیری مستقیم در سنین ۲، ۶ و ۸ هفتگی تعیین گردید. میوسین خام از نمونه‌های مدفوع اخذ شده در سنین فوق‌الذکر جدا شد و میزان همبستگی غلظت آن با پارامترهای قابلیت هضم و خصوصیات رشد تعیین گردید. نتایج نشان داد که در سنین مختلف میزان میوسین همبستگی منفی معنی‌داری با قابلیت هضم مواد مغذی دارد، همچنین در سن ۸ هفتگی مقدار میوسین همبستگی منفی با میزان خوراک مصرفی داشت (۰۴۰۶/۰=p، ۳۷/۰-=r). البته تحقیقات بیشتری لازم است تا جزئیات متابولیسم میوسین در دستگاه گوارش گوساله‌ها تعیین و اثرات آن بر عملکرد حیوانات مشخص شود.
واژگان کلیدی

میوسین   قابلیت هضم   گوساله‌های شیرخوار   رشد دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco