برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
وضعیت دفع ميوسين و ارتباط آن با قابليت هضم و رشد در گوساله¬هاي شيرخوار هلشتاین


نویسندگان

علي محرري
حسن رحمانی
حسین باقرپور
سعید کریمی
محمد جواد ضمیری

moharrery@yahoo.com    گروه علوم دامي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهركرد
rahmani_56@yahoo.com    دانشگاه شهرکرد
bagherpor2512@gmail.com    دانشگاه شهرکرد
saeid45@yahoo.com    دانشگاه شهرکرد
mjzamiri@gmail.com    دانشگاه شیراز


153 دانلودها

چکیده

یکی از چالش‌های موجود در علوم تغذیه، بهبود سلامت روده¬ها در مراحل بسیار حیاتی به ویژه در نوزادان و مرحله از شيرگيري با استفاده از متعادل نمودن جيره است. در این زمینه، دفع ميوسين ممکن است به عنوان نشانگر خوبی برای پیش‌بینی سلامت روده و قابليت هضم مواد مغذی باشد. بدین منظور سي و دو راس گوساله (۱۶ رأس نر و ۱۶ رأس ماده) به صورت تصادفي به دو گروه تيماري تقسيم شدند و با دو نوع جیرۀ استارتر یکی بر پايه ذرت و دیگری بر پایۀ جو تغذیه شدند. جيره استارتر از روز سوم و یونجه با کیفیت بالا از سن دو هفتگی و شیر تازۀ پاستوریزه شدۀ گاو با توجه به برنامه گاوداري محل اجراي طرح در اختيار گوساله¬ها قرار گرفت. وزن كشي گوساله‌ها در زمان تولد و سپس بصورت هفتگي تا زمان از شيرگيري انجام شد. قابليت هضم مواد مغذي با روش اندازه‌گیری مستقیم در سنين ۲، ۶ و ۸ هفتگي تعيين گرديد. ميوسين خام از نمونه‌های مدفوع اخذ شده در سنین فوق‌الذکر جدا شد و ميزان همبستگی غلظت آن با پارامترهای قابليت هضم و خصوصیات رشد تعیین گردید. نتايج نشان داد كه در سنين مختلف ميزان ميوسين همبستگي منفي معني‌داري با قابليت هضم مواد مغذي دارد، همچنين در سن ۸ هفتگي مقدار ميوسين همبستگي منفي با ميزان خوراك مصرفي داشت (۰۴۰۶/۰=p، ۳۷/۰-=r). البته تحقيقات بيشتري لازم است تا جزئيات متابوليسم ميوسين در دستگاه گوارش گوساله¬ها تعیین و اثرات آن بر عملكرد حيوانات مشخص شود.
واژگان کلیدی

میوسین   قابلیت هضم   گوساله‌های شیرخوار   رشد دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
296
مقالات دسترسی آزاد
211