بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
330
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
ارزیابی اثر عصاره الکلی برگ‌توت سفید (Morus alba) بر شاخص‌های خونی، سرمی و آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی


دریافت: 1397/5/29 | پذیرش: 1397/9/14 | انتشار: 1398/6/9 

 DOI

نویسندگان
میلاد بابااحمدی میلانی1*، عبدالکریم زمانی مقدم2، فریبرز خواجعلی3، عبدالناصر محبی4

1-دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهرکرد،miladmilani_b@yahoo.com

2-دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهرکرد،azamani2@yahoo.com

3-دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهرکرد،khajali@gmail.com

4-دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهرکرد،abmohebi@yahoo.com



272 تعداد دریافت

چکیده

در این مطالعه، تاثیر برگ‌توت‌سفید بر شاخص‌های خونی، سرمی و آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی بررسی شد. تعداد 108 قطعه جوجه‌گوشتی یک‌روزه (راس 308) به‌طور تصادفی به 3 گروه 36 تایی با 3 تکرار تقسیم‌بندی گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: کنترل و دو سطح برگ‌توت‌سفید بود که به‌ترتیب با جیره‌پایه و سطوح 05/0 و 1/0 درصد عصاره‌ الکلی برگ‌توت تغذیه شدند. متغیرهای مالون‌دی‌آلدهید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام سرم، میزان هماتوکریت، نسبت هتروفیل به لنفوسیت (H/L) و وزن بطن راست به مجموع دو بطن (RV/TV)، فاکتورهای بیوشیمیایی سرم و پاسخ ایمنی هومورال و سلولی ارزیابی شدند. نسبت RV/TV در گروه‌های برگ‌توت کمتر بود و این اختلاف در گروه برگ‌توت 1/0 درصد معنی‌داری بود (05/0>P). نسبت H/L در سطح 1/0 درصد برگ‌توت کاهش داشت (05/0>P). میزان هماتوکریت در تیمارهای برگ توت کاهش غیرمعنی‌دار داشت. میزان نیتریک اکساید سرم در گروه برگ‌توت 1/0 افزایش یافت. (05/0>P). میزان تری‌گلیسرید در سطح 05/0 و LDL-C در هر دو سطح 05/0 و 1/0 کاهش معنی‌دار و میزان HDL-C در سطح 05/0 افزایش داشت (05/0>P). میزان مالون‌دی‌آلدهید سرم در تیمارهای برگ‌توت کاهش (05/0>P) و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام سرم در سطح 05/0 برگ‌توت افزایش یافت (05/0>P). در میزان اسیداوریک، پروتئین تام و کلسترول سرم تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. ایمنی هومورال و سلولی افزایش غیرمعنی‌دار داشت. تلفات در تیمارهای برگ‌توت کاهش یافت ولی معنی‌دار نبود. مطالعه حاضر نشان داد که افزودن برگ‌توت سفید به جیره جوجه‌های گوشتی با بهبود شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی و افزایش نیتریک‌اکساید، کاهش نسبت RV/TV، چربی خون و تلفات می‌تواند در پیشگیری از سندرم آسیت موثر باشد.




واژگان کلیدی

جوجه گوشتی  تنش سرمایی  سندرم آسیت  برگ‌توت سفید. 



دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله





مراجع





نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco