برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
ارزیابی اثر عصاره الکلی برگ¬توت سفید (Morus alba) بر شاخص¬های خونی، سرمی و آنتی¬اکسیدانی جوجه¬های گوشتی تحت تنش سرمایی


نویسندگان

میلاد بابااحمدی میلانی
عبدالکریم زمانی مقدم
فریبرز خواجعلی
عبدالناصر محبی

miladmilani_b@yahoo.com    دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهرکرد
azamani2@yahoo.com    دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهرکرد
khajali@gmail.com    دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهرکرد
abmohebi@yahoo.com    دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهرکرد


100 دانلودها

چکیده

در این مطالعه، تاثیر برگ¬توت¬سفید بر شاخص¬های خونی، سرمی و آنتی¬اکسیدانی جوجه¬های گوشتی تحت تنش سرمایی بررسی شد. تعداد 108 قطعه جوجه¬گوشتی یک¬روزه (راس 308) به¬طور تصادفی به 3 گروه 36 تایی با 3 تکرار تقسیم¬بندی گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: کنترل و دو سطح برگ¬توت¬سفید بود که به¬ترتیب با جیره¬پایه و سطوح 05/0 و 1/0 درصد عصاره¬ الکلی برگ¬توت تغذیه شدند. متغیرهای مالون¬دی¬آلدهید و ظرفیت آنتی¬اکسیدانی تام سرم، میزان هماتوکریت، نسبت هتروفیل به لنفوسیت (H/L) و وزن بطن راست به مجموع دو بطن (RV/TV)، فاکتورهای بیوشیمیایی سرم و پاسخ ایمنی هومورال و سلولی ارزیابی شدند. نسبت RV/TV در گروه¬های برگ¬توت کمتر بود و این اختلاف در گروه برگ¬توت 1/0 درصد معنی¬داری بود (05/0>P). نسبت H/L در سطح 1/0 درصد برگ¬توت کاهش داشت (05/0>P). میزان هماتوکریت در تیمارهای برگ توت کاهش غیرمعنی¬دار داشت. میزان نیتریک اکساید سرم در گروه برگ¬توت 1/0 افزایش یافت. (05/0>P). میزان تری¬گلیسرید در سطح 05/0 و LDL-C در هر دو سطح 05/0 و 1/0 کاهش معنی¬دار و میزان HDL-C در سطح 05/0 افزایش داشت (05/0>P). میزان مالون¬دی¬آلدهید سرم در تیمارهای برگ¬توت کاهش (05/0>P) و ظرفیت آنتی¬اکسیدانی تام سرم در سطح 05/0 برگ¬توت افزایش یافت (05/0>P). در میزان اسیداوریک، پروتئین تام و کلسترول سرم تفاوت معنی¬داری مشاهده نگردید. ایمنی هومورال و سلولی افزایش غیرمعنی¬دار داشت. تلفات در تیمارهای برگ¬توت کاهش یافت ولی معنی¬دار نبود. مطالعه حاضر نشان داد که افزودن برگ¬توت سفید به جیره جوجه¬های گوشتی با بهبود شاخص¬های آنتی¬اکسیدانی و افزایش نیتریک¬اکساید، کاهش نسبت RV/TV، چربی خون و تلفات می¬تواند در پیشگیری از سندرم آسیت موثر باشد.
واژگان کلیدی

جوجه گوشتی  تنش سرمایی  سندرم آسیت  برگ¬توت سفید. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
296
مقالات دسترسی آزاد
211