برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بهبود رشد آزمایشگاهی فولیکول¬های ثانویه جداشده از تخمدان گاو با تحریک مسیر سیگنالینگ Akt


نویسندگان

سیما همتیان خیاط
ابوالفضل شیرازی
ناصر شمس اسفندآبادی
سید عباس میرزایی
حسن نظری

sima_hem@yahoo.com    دانشگاه شهرکرد
shiraziabbas@yahoo.com    دانشگاه شهرکرد
drn_shams@yahoo.com    دانشگاه شهرکرد
dr_amirzaei@yahoo.com    دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
hassan_nzr@yahoo.com    دانشگاه شهرکرد


157 دانلودها

چکیده

تکامل فولیکول‌های تخمدانی در حال رشد با عمل هماهنگ مسیر‌های سیگنالینگ متعدد تنظیم می¬شود. در این راستا و به منظور کشت آزمایشگاهی فولیکول¬های نابالغ، به¬کارگیری برخی از تحریک کننده یا مهارکننده‌های مسیرهای سیگنالینگ می-تواند در بهینه¬سازی شرایط کشت این دسته از فولیکول ها مؤثر باشد. هدف از این مطالعه، تحریک رشد فولیکول‌های ثانویه (>۸۰ میکرومتر) تخمدان گاو در محیط آزمایشگاهی با تقلید از فرایند تکوین فولیکول¬ها در شرایط درون¬تنی، تحریک مسیر‌ سیگنالینگ Akt، با استفاده از PS۴۸ به عنوان محرک این مسیر‌ می باشد.¬ به¬همین منظور فولیکول¬های ثانویه کوچک با روش هضم آنزیمی از تخمدان¬های کشتارگاهی جدا و در چهار گروه شامل محیط کشت حاوی BSA، FBS، PS۴۸ و حضور توأم FBS و PS۴۸ به مدت ده روز کشت داده شدند و از نظر میزان رشد مورد ارزیابی قرار گرفتند. اندازه فولیکول در همه گروه-های آزمایشی طی ده روز کشت افزایش داشت (۰۵/۰>P). بیشترین رشد در گروه FBS+PS۴۸ مشاهده شد، درحالیکه کمترین رشد در گروه PS۴۸ بود. از طرفی دیگر، اگرچه گروه تکمیل شده با FBS سرعت رشد فولیکول را افزایش دهد، در ترکیب با PS۴۸ موثرتر بود. در نتیجه، در شرایط مطالعه ما بهترین نتایج در رشد فولیکولی زمانی به دست آمد که محیط کشت با FBS+PS۴۸ تکمیل شد.
واژگان کلیدی

گاو  کشت آزمایشگاهی  فولیکول¬های ثانویه  مسیر سیگنالینگ Akt  PS۴۸ دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
296
مقالات دسترسی آزاد
211