بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بهبود رشد آزمایشگاهی فولیکول‌های ثانویه جداشده از تخمدان گاو با تحریک مسیر سیگنالینگ Akt


دریافت: 1397/5/20 | پذیرش: 1397/6/26 | انتشار: 1398/4/29 

 DOI

نویسندگان
سیما همتیان خیاط1، ابوالفضل شیرازی2*، ناصر شمس اسفندآبادی3، سید عباس میرزایی4، حسن نظری5

1-دانشگاه شهرکرد،sima_hem@yahoo.com

2-دانشگاه شهرکرد،shiraziabbas@yahoo.com

3-دانشگاه شهرکرد،drn_shams@yahoo.com

4-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،dr_amirzaei@yahoo.com

5-دانشگاه شهرکرد،hassan_nzr@yahoo.com534 تعداد دریافت

چکیده

تکامل فولیکول‌های تخمدانی در حال رشد با عمل هماهنگ مسیر‌های سیگنالینگ متعدد تنظیم می‌شود. در این راستا و به منظور کشت آزمایشگاهی فولیکول‌های نابالغ، به‌کارگیری برخی از تحریک کننده یا مهارکننده‌های مسیرهای سیگنالینگ می-تواند در بهینه‌سازی شرایط کشت این دسته از فولیکول ها مؤثر باشد. هدف از این مطالعه، تحریک رشد فولیکول‌های ثانویه (>۸۰ میکرومتر) تخمدان گاو در محیط آزمایشگاهی با تقلید از فرایند تکوین فولیکول‌ها در شرایط درون‌تنی، تحریک مسیر‌ سیگنالینگ Akt، با استفاده از PS۴۸ به عنوان محرک این مسیر‌ می باشد.‌ به‌همین منظور فولیکول‌های ثانویه کوچک با روش هضم آنزیمی از تخمدان‌های کشتارگاهی جدا و در چهار گروه شامل محیط کشت حاوی BSA، FBS، PS۴۸ و حضور توأم FBS و PS۴۸ به مدت ده روز کشت داده شدند و از نظر میزان رشد مورد ارزیابی قرار گرفتند. اندازه فولیکول در همه گروه-های آزمایشی طی ده روز کشت افزایش داشت (۰۵/۰>P). بیشترین رشد در گروه FBS+PS۴۸ مشاهده شد، درحالیکه کمترین رشد در گروه PS۴۸ بود. از طرفی دیگر، اگرچه گروه تکمیل شده با FBS سرعت رشد فولیکول را افزایش دهد، در ترکیب با PS۴۸ موثرتر بود. در نتیجه، در شرایط مطالعه ما بهترین نتایج در رشد فولیکولی زمانی به دست آمد که محیط کشت با FBS+PS۴۸ تکمیل شد.
واژگان کلیدی

گاو  کشت آزمایشگاهی  فولیکول‌های ثانویه  مسیر سیگنالینگ Akt  PS۴۸ دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco