بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
322
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
تاثیر عصاره هیدروالکلی صمغ آنغوزه بر غلظت سرمی هورمون‌های جنسی در رت‌های ماده نژاد ویستار مبتلا به سندرم‌تخمدان پلی‌کیستیک


دریافت: 1397/5/1 | پذیرش: 1397/11/28 | انتشار: 1398/12/21 

 DOI

نویسندگان
مجید مروتی شریف اباد1*، الهام صالحی2، محمد رستمی3

1-دانشگاه اردکان،mmorovati@ardakan.ac.ir

2-دانشگاه اردکان،esalehi@ardakan.ac.ir

3-دانشگاه اردکان،mohamadro1994@gmail.com96 تعداد دریافت

چکیده

چکیده: سندرم‌تخمدان ‌پلی‌کیستیک (PCOS)، یک اختلال آندوکرینی و متابولیتی پیچیده است که با اختلال تخمک‌گذاری و هایپرآندروژنیسم شناسایی می‌شود. با توجه به خواص آنتی‌اکسیدانی ترکیبات آنغوزه، این مطالعه به منظور تعیین عصاره هیدروالکلی صمغ آنغوزه بر وضعیت هورمون های جنسی در رت مدل سندرم‌تخمدان پلی‌کیستیک انجام شد. در این مطالعه تجربی از ۳۰ سر رت (ماده بالغ) استفاده گردید که به ۵ گروه آزمایشی شامل کنترل منفی، کنترل مثبت (پلی‌کیستیک) و سه گروه تیماری رت پلی کیستیک شده که دوز‌های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ میلی‌گرم بر کیلو‌گرم وزن ‌بدن عصاره صمغ آنغوزه به صورت درون صفاقی دریافت کردند، تقسیم شد. القای PCOS با تزریق استرادیول والرات (EV) در زمان فحلی حیوانات صورت پذیرفت. داده‌ها نشان دادند که عصاره صمغ آنغوزه موجب افزایش غلظت سرمی هورمون محرک فولیکولی (FSH) و هورمون‌لوتئینه‌کننده (LH) و تستوسترون در گروه‌های درمانی می‌شود، FSH در دوز ۷۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم و LH در دوز ۵۰ و ۷۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم و تستوسترون در دوز ۲۵، ۵۰ و ۷۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم اختلاف معنی‌دار با گروه‌های کنترل مثبت نشان دادند (۰۵/۰(P<. با توجه به اثر کاهشی عصاره صمغ آنغوزه بر غلظت سرمی LH و تستوسترون و افزایش در غلظت FSH در رت‌های PCOS، به نظر می‌رسد این گیاه اثرات درمانی بر مبتلایان به این بیماری دارد.
واژگان کلیدی

سندرم‌تخمدان ‌پلی‌کیستیک  رت  صمغ آنغوزه  تستوسترون  هورمون لوتئینه‌کننده  هورمون محرک‌فولیکولی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco