بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
322
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی اثرات عصاره الکلی پوست انار بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده، پراکسیداسیون لیپیدی، تجمع بافتی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون متعاقب مسمومیت تجربی کادمیوم در بلدرچین ژاپنی


دریافت: 1397/4/11 | پذیرش: 1397/9/18 | انتشار: 1398/12/19 

 DOI

نویسندگان
احمد کشمیری1، شهاب بهادران2*، عبدالکریم زمانی مقدم3، عبدالناصر محبی4

1-دانشگاه شهرکرد،akeshmiri@ut.ac.ir

2-دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد،bahadoran4@yahoo.com

3-دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد،azamani2@yahoo.com

4-دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد،mohebi.ab@gmail.com66 تعداد دریافت

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره‌ی الکلی پوست انار برعملکرد رشد، مورفولوژی روده، دفاع آنتی اکسیدانی ، کاهش تجمع بافتی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون تحت شرایط مسمومیت کادمیوم در بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۲۰ قطعه جوجه در ۴ تیمار و ۳ تکرار(۱۰ قطعه جوجه در هر تکرار) به مدت ۳۵ روز، انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱) جیره شاهد ۲) جیره شاهد + ۵۰ppm کادمیوم از طریق آب آشامیدنی۳) جیره شاهد + عصاره‌‌ی الکلی پوست انار غلظت ۲/۰ درصد+۵۰ppm کادمیوم طریق آب آشامیدنی ، ۴) جیره شاهد + عصاره‌‌ی الکلی پوست انار غلظت ۱/۰ درصد + ۵۰ppm کادمیوم طریق آب آشامیدنی بود. در پایان دوره پرورش (۳۵ روزگی) با استفاده از دستگاه ICP-OES میزان کادمیوم در عضلات سینه، اندازه‌گیری گردید. همچنین فاکتورهای بیوشیمیایی سرم با استفاده از دستگاه اتوآنالیزر مورد سنجش قرار گرفت. فاکتورهای رشد به صورت هفتگی و مورفولوژی پرزهای روده در پایان دوره بررسی گردید. کاهش مصرف خوراک در تیمارهای دریافت کننده‌ی کادمیوم در هفته ۴ نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد(p<۰.۰۵). درسایرشاخص‌های عملکرد رشد در تیمارهای گوناگون اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد(p>۰.۰۵). در تیمارهای دریافت کننده عصاره ی الکلی پوست انار افزایش معنی‌دار ارتفاع و عرض پرز مشاهده گردید(p<۰.۰۵). تجمع کادمیوم در عضلات سینه تیمار حاوی عصاره‌ی الکلی پوست انار به میزان ۲/۰ بطور معنی‌داری کمتر از تیمار دریافت کننده‌ی کادمیوم بود(p<۰.۰۵). بین گروه های مختلف در میزانAST ، اوره، گلوکز، پروتئین تام و کلسترول اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد(p>۰.۰۵). میزان ALT و اوره سرم درتیماره بود.
واژگان کلیدی

کادمیوم  عصاره الکلی  پوست انار  بلدرچین ژاپنی  فاکتور بیوشیمیایی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco