بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
330
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
تولید آمین‌های بیوژن در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تیمار شده با عصاره گیاه علف مار (Capparis spinosa)


دریافت: 1397/2/18 | پذیرش: 1397/7/29 | انتشار: 1398/4/29 

 DOI

نویسندگان
عباسعلی مطلبی مغانجوقی1*، ودود رضویلر2، پوریا خادم3

1-گروه بهداشت ومواد غذایی، دانشکد ه دامپزشکی، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران،motalebi@ifro.ir

2-گروه بهداشت ومواد غذایی، دانشکد ه دامپزشکی، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران،v-razavilar@srbiau.ac.ir

3-دانشکد ه دامپزشکی، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران،pouryah1366@gmail.com263 تعداد دریافت

چکیده

در این مطالعه 120 قطعه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)تهیه شده و در شش گروه مختلف به مدت 28 روز در یخچال نگه‌داری شدند. در طی این مدت، تولید آمین‌های بیوژن (هیستامین، پوتریسین و کاداورین) در آن‌ها بررسی شد. گروه‌ها عبارت بودند از: شاهد، فیله ماهی قزل‌آلای تازه؛ تیمار1، بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده (اکسیژن 5%، نیتروزن 75% و دی اکسید کربن 20%)؛ تیمار 2: غوطه‌ور در عصاره هیدروالکلی گیاه علف مار (2/0%)؛ تیمار 3: غوطه‌ور در عصاره هیدروالکلی گیاه علف مار (5/0%)؛ تیمار 4: غوطه‌ور در عصاره هیدروالکلی گیاه علف مار (2/0%) و بسته‌بندی به روش اتمسفر اصلاح شده؛ تیمار 5: غوطه‌ور در عصاره هیدروالکلی گیاه علف مار (5/0%) و بسته‌بندی به روش اتمسفر اصلاح شده. از هر گروه 4 نمونه در سه تکرار و پنج بار (روزهای 0 ،7، 14، 21، 28)، برداشت و ارزیابی شد. میزان هیستامین در روز 14 نگه‌داری در یخچال در تیمارهای 3، 4 و 5 کاهش معنی‌داری نسبت به گروه‌های دیگر داشت (05/0P<). میزان پوتریسین در تیمارهای 4 و 5 کاهش معنی‌داری نسبت به شاهد در روز 28 داشت (05/0P<). میزان کاداورین در تیمار 5 کاهش معنی‌داری نسبت به شاهد و تیمار 1 در روز 28 داشت (05/0P<). به‌طور کلی این نتایج نشان داد که استفاده از عصاره علف مار همراه با بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده موجب کاهش تولید آمین‌های بیوژن در فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان شده که ماندگاری آن را بیشتر می‌کند.
واژگان کلیدی

اتمسفر اصلاح شده   عصاره علف مار  ماهی قزل‌آلای رنگین کمان  آمین‌های بیوژن. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco