برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
تولید آمین¬های بیوژن در ماهي قزل¬آلای رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) تیمار شده با عصاره گياه علف مار (Capparis spinosa)


نویسندگان

عباسعلی مطلبی مغانجوقی
ودود رضویلر
پوریا خادم

motalebi@ifro.ir    گروه بهداشت ومواد غذایی، دانشکد ه دامپزشکی، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران
v-razavilar@srbiau.ac.ir    گروه بهداشت ومواد غذایی، دانشکد ه دامپزشکی، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران
pouryah1366@gmail.com    دانشکد ه دامپزشکی، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران


76 دانلودها

چکیده

در این مطالعه 120 قطعه ماهي قزل¬آلای رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)تهيه شده و در شش گروه مختلف به مدت 28 روز در یخچال نگه¬داری شدند. در طی این مدت، تولید آمین¬های بیوژن (هیستامین، پوتریسین و کاداورین) در آن¬ها بررسي شد. گروه¬ها عبارت بودند از: شاهد، فيله ماهي قزل¬آلای تازه؛ تیمار1، بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده (اکسيژن 5%، نيتروزن 75% و دي اکسيد کربن 20%)؛ تیمار 2: غوطه¬ور در عصاره هيدروالکلي گياه علف مار (2/0%)؛ تیمار 3: غوطه¬ور در عصاره هيدروالکلي گياه علف مار (5/0%)؛ تیمار 4: غوطه¬ور در عصاره هيدروالکلي گياه علف مار (2/0%) و بسته¬بندی به روش اتمسفر اصلاح شده؛ تیمار 5: غوطه¬ور در عصاره هيدروالکلي گياه علف مار (5/0%) و بسته¬بندی به روش اتمسفر اصلاح شده. از هر گروه 4 نمونه در سه تکرار و پنج بار (روزهای 0 ،7، 14، 21، 28)، برداشت و ارزیابی شد. میزان هیستامین در روز 14 نگه¬داری در یخچال در تیمارهای 3، 4 و 5 کاهش معنی¬داری نسبت به گروه¬های دیگر داشت (05/0P<). میزان پوتریسین در تیمارهای 4 و 5 کاهش معنی¬داری نسبت به شاهد در روز 28 داشت (05/0P<). میزان کاداورین در تیمار 5 کاهش معنی¬داری نسبت به شاهد و تیمار 1 در روز 28 داشت (05/0P<). به¬طور کلی این نتايج نشان داد که استفاده از عصاره علف مار همراه با بسته¬بندی با اتمسفر اصلاح شده موجب کاهش تولید آمین¬های بیوژن در فیله ماهی قزل¬آلای رنگين کمان شده که ماندگاری آن را بیشتر می¬کند.
واژگان کلیدی

اتمسفر اصلاح شده   عصاره علف مار  ماهی قزل¬آلای رنگین کمان  آمین¬های بیوژن. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
296
مقالات دسترسی آزاد
211