بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
322
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی


دریافت: 1397/1/21 | پذیرش: 1398/2/9 | انتشار: 1398/12/18 

 DOI

نویسندگان
وحید دارابی1، خلیل میرزاده2، علی آقائی3، صالح طباطبائی وکیلی4*

1-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،vahid_darabi76@yahoo.com

2-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،mirzadeh2005@gmail.com

3-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،ali_aghaei110@yahoo.com

4-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،s_tabatabaei58@yahoo.com111 تعداد دریافت

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره‌ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی بود. برای این منظور، تعداد ۳۲۰ قطعه بلدرچین ژاپنی بالغ در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار، ۴ تکرار و ۱۶ قطعه پرنده در هر تکرار به مدت ۴۲ روز مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها شامل ۵ سطح پروتئین جیره به میزان ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲ و ۲۴ بودند که در جیره پایه ذرت و سویا تنظیم گردید. پس از دو هفته از تغذیه جیره‌های آزمایشی، تولید روزانه هر قفس، وزن تخم‌های تولید شده، مقدار خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی بصورت هفتگی برای مدت شش هفته ثبت گردید. در سه مرحله در پایان هر دو هفته، از هر تکرار ۵ تخم بلدرچین به طور تصادفی انتخاب و صفات کیفی تخم ارزیابی شدند. در پایان دوره، از هر تکرار تعداد دو پرنده به‌صورت تصادفی انتخاب و خون‌گیری جهت ارزیابی فراسنجه‌های خونی به عمل آمد. درصد پروتئین جیره اثر معنی داری بر برخی شاخصه‌های تولیدی و خونی شامل مقاومت پوسته، وزن سفیده، قطر سفیده، وزن زرده، ارتفاع زرده و نیز میزان تری گلیسرید وLDL خون در بلدرچین ژاپنی داشت (۰۵/۰>P). بیشترین تأثیر مثبت پروتئین بر میزان مقاومت پوسته، وزن آلبومین، قطر آلبومین در سطح ۲۲ درصد پروتئین جیره مشاهده شد (۰۵/۰>P). بیشترین وزن و ارتفاع زرده مربوط به سطح ۲۴ درصد پروتئین جیره‌ای بود. به‌طور کلی، استفاده از سطوح ۲۲ و ۲۴ درصد پروتئین در جیره بلدرچین ژاپنی با توجه به داشتن بهترین عملکرد تولیدی، توصیه می‌شود.
واژگان کلیدی

بلدرچین ژاپنی  پروتئین  کیفیت تخم  متابولیت‌های خونی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco