بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
مطالعه فیلوژنیتیکی و ژنوتیپی سویه های ویروس برونشیت عفونی گله های گوشتی به روش RT- PCR و تعیین توالی ژن گلیکوپروتئینS1


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1397/12/19 

 DOI

نویسندگان
آزاد رحیمی1*، عبدالکریم زمانی مقدم2، عبدالحمید شوشتری3

1-شیراز-شهرک والفجر-فجر جنوبی،azad.rahimi.azad.rahimi@gmail.com

2-شهرکرد-دانشگاه شهرکرد-گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی،azamani2@yahoo.com

3-کرج-موسسه واکسن و سرم سازی رازی-آزمایشگاه طیور،hamid1342ir@yahoo.com587 تعداد دریافت

چکیده

تکامل و ایجاد سروتیپهای جدید و مختلف ویروس برونشیت عفونی بطور مستمر در حال انجام است که این امر هر ساله ضررهای اقتصادی فراوانی به صنعت طیور وارد می کند، لذا تعیین سریع و صحیح سروتیپ ها جهت انتخاب و توسعه ی واکسنهای مناسب سویه های هر منطقه به عنوان یک اصل مهم و تعیین کننده در کنترل این بیماری است. در این مطالعه نمونه‌ها از نای، ریه و کلیه از گله هایی با علائم تنفسی، مشکوک به بیماری برونشیت عفونی از گله های پرورش مرغ گوشتی استان فارس و چهارمحال و بختیاری به تعداد ۴۰ نمونه بصورت تجمیع از ۴۰ گله جمع آوری شدند. نمونه پس از آماده سازی برای ردیابی ویروس برونشیت عفونی با آزمایش RT-PCR انتخاب شد، سپس محصول PCR خالص شده برای تعیین توالی قطعه‌ای به طول ۴۶۴ جفت باز از ژن S۱ به شرکت MWG آلمان ارسال شد. پاسخ توالی‌های اخذ شده بررسی و تصحیح شد. نتایج این مطالعه نشان داد سویه ی variant ۲ تبدیل به سویه ی غالب در این دو منطقه شده است. بیشترین شیوع جدایه‌ها مربوط به سویه‌ی variant ۲ بود که شامل ۷۵% نمونه‌ها (۹ نمونه) می گردید و پس از آن سویه‌ی ماساچوست قرار داشت که در این بین ۶/۱۶% نمونه‌ها (۲ نمونه) و یک نمونه (۸%) هم متعلق به سویه واکسن H۱۲۰ بود. بنابراین با توجه به متفاوت بودن سویه های غالب در مناطق مورد مطالعه واکسنهای موجود در بازار نمی تواند محافظت ایمنی مناسبی ایجاد کند و نیازمند توسعه ی واکسنهای جدید است.
واژگان کلیدی

برونشیت عفونی  سکانس S۱  جدایه های variant ۲  RT PCR   برونشیت عفونی ایران دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco