برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
اثر سطوح مختلف اسیدآمینه ترئونین در جیره‌های آغازین بر پایه گندم بر عمل‌کرد، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی


نویسندگان

محمدرضا اکبری
شاهین حقیقی
سیده ماندانا حسینی

akbari-m@agr.sku.ac.ir    دانشگاه شهرکرد
swich_h@yahoo.com    دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
mandanahoseini72@gmail.com    دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی


83 دانلودها

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسیدآمینه ترئونین به یک جیره کم پروتئین بر پایه گندم بر عمل‌کرد و پاسخ ايمني جوجه‌های گوشتی، از ۲۸۰ قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس ۳۰۸ در قالب یک طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارهای استفاده شده در این آزمایش شامل هفت سطح ترئونین (سطوح ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۴۰، و ۱۵۰ درصد توصیه NRC (۱۹۹۴)) در یک جیره بر پایه گندم بود. مصرف خوراک، اضافه وزن و ضریب تبدیل به طور هفتگی اندازه‌گیری شد. برای بررسي پاسخ ايمني، تزريق گلبول‌هاي قرمز خون گوسفند (SRBC) و برای بررسي پاسخ حساسیت بازوفیلی پوستي (CBH)، تزريق فيتوهماگلوتينين (PHA) صورت گرفت. در دوره ۱۵ تا ۲۱ روزگی، افزایش سطح ترئونین جیره به بیش از ۱۳۰ درصد توصیه NRC، سبب کاهش میانگین افزایش وزن شد (۰۵/۰>P). کمترین ضریب تبدیل در دوره‌های ۱۵ تا ۲۱ روزگی و همچنین یک تا ۲۱ روزگی مربوط به گروه مصرف کننده جیره حاوی ترئونین در سطح ۱۱۰ درصد توصیه NRC بود (۰۵/۰>P). افزودن ترئونين به جیره بر پایه گندم در سطوح ۱۱۰، ۱۲۰ و ۱۳۰ درصد توصيه NRC سبب افزايش تيتر‌آنتي‌بادي عليه SRBC شد (۰۵/۰>P)؛ همچنین افزودن ترئونین به جیره بر پایه گندم در سطوح ۱۱۰ و ۱۳۰ درصد توصیه NRC منجر به افزایش میزان پاسخ CBH بعد از تزریق PHA شد (۰۵/۰>P). به طور كلي با توجه به نتايج اين آزمايش به نظر مي‌رسد كه سطوح مورد نياز ترئونين در جيره‌هاي بر پايه گندم به منظور بهینه سازی عمل‌كرد و سيستم ايمني، بيشتر از مقادير توصيه شدهNRC ‌(۱۹۹۴) باشد.
واژگان کلیدی

گندم  ترئونین  عمل‌کرد  پاسخ ایمنی  جوجه گوشتی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
296
مقالات دسترسی آزاد
211