بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
330
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
اثر سطوح مختلف اسیدآمینه ترئونین در جیره‌های آغازین بر پایه گندم بر عمل‌کرد، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/4/29 

 DOI

نویسندگان
محمدرضا اکبری1*، شاهین حقیقی2، سیده ماندانا حسینی3

1-دانشگاه شهرکرد،akbari-m@agr.sku.ac.ir

2-دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی،swich_h@yahoo.com

3-دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی،mandanahoseini72@gmail.com273 تعداد دریافت

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسیدآمینه ترئونین به یک جیره کم پروتئین بر پایه گندم بر عمل‌کرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی، از ۲۸۰ قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس ۳۰۸ در قالب یک طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارهای استفاده شده در این آزمایش شامل هفت سطح ترئونین (سطوح ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۴۰، و ۱۵۰ درصد توصیه NRC (۱۹۹۴)) در یک جیره بر پایه گندم بود. مصرف خوراک، اضافه وزن و ضریب تبدیل به طور هفتگی اندازه‌گیری شد. برای بررسی پاسخ ایمنی، تزریق گلبول‌های قرمز خون گوسفند (SRBC) و برای بررسی پاسخ حساسیت بازوفیلی پوستی (CBH)، تزریق فیتوهماگلوتینین (PHA) صورت گرفت. در دوره ۱۵ تا ۲۱ روزگی، افزایش سطح ترئونین جیره به بیش از ۱۳۰ درصد توصیه NRC، سبب کاهش میانگین افزایش وزن شد (۰۵/۰>P). کمترین ضریب تبدیل در دوره‌های ۱۵ تا ۲۱ روزگی و همچنین یک تا ۲۱ روزگی مربوط به گروه مصرف کننده جیره حاوی ترئونین در سطح ۱۱۰ درصد توصیه NRC بود (۰۵/۰>P). افزودن ترئونین به جیره بر پایه گندم در سطوح ۱۱۰، ۱۲۰ و ۱۳۰ درصد توصیه NRC سبب افزایش تیتر‌آنتی‌بادی علیه SRBC شد (۰۵/۰>P)؛ همچنین افزودن ترئونین به جیره بر پایه گندم در سطوح ۱۱۰ و ۱۳۰ درصد توصیه NRC منجر به افزایش میزان پاسخ CBH بعد از تزریق PHA شد (۰۵/۰>P). به طور کلی با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می‌رسد که سطوح مورد نیاز ترئونین در جیره‌های بر پایه گندم به منظور بهینه سازی عمل‌کرد و سیستم ایمنی، بیشتر از مقادیر توصیه شدهNRC ‌(۱۹۹۴) باشد.
واژگان کلیدی

گندم  ترئونین  عمل‌کرد  پاسخ ایمنی  جوجه گوشتی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco