برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
ارزیابی تأثیر غلظت¬های مختلف گلیسرول و دمای ذوب در فرایند انجماد و ذوب اسپرم-های اپیدیدیمی قوچ


نویسندگان

ابراهیم احمدی
حسن نظری
نجمه داودیان

eahmadihf@yahoo.com    ایران، شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، پژوهشکده فناوری جنین دام
hassan_nzr@yahoo.com    شهرکرد، دانشگاه شهرکرد] پژوهشکده فناوری جنین دام
davoodian.najmeh@vet.sku.ac.ir    دانشگاه شهرکرد


80 دانلودها

چکیده

انجماد اسپرم اپیدیدیمی اهمیت فراوانی در برنامه¬های حفاظت از گونه¬های اهلی و وحشی در معرض خطر و نیز دام¬های نر پر ارزش در معرض حذف دارد. در مطالعه حاضر با هدف دست¬یابی به یک روش بهینه¬ی انجماد و ذوب اسپرم اپیدیدیمی گوسفند، اسپرم¬های استخراج شده از ناحیه دم اپیدیدیم بیضه¬ی قوچ¬های کشتار شده در رقیق¬کننده¬ی حاوی غلظت¬های 2، 4 و 6 درصد گلیسرول منجمد شده و در دماهای 37 و 65 درجه سانتی¬گراد ذوب شدند. پس از ذوب، شاخص¬های حرکتی اسپرم¬ها با دستگاه CASA سنجیده شد. داده¬ها با مدل آماری factorial ANOVA به منظور یافتن اختلاف آماری بین اثرات اصلی غلظت گلیسرول و دمای ذوب و همچنین میان¬کنش بین اثرات اصلی (غلظت گلیسرول×دمای ذوب) تحلیل آماری شدند و به دلیل نبود یک میان¬کنش معنی¬دار، اثرات اصلی تفسیر شدند. تاثیر غلظت گلیسرول بر همه¬ی شاخص¬های حرکتی و تاثیر دمای ذوب بر اکثر این شاخص¬ها معنی¬دار بود (05/0>P). در بین غلظت¬های مختلف گلیسرول، کمترین تحرک مربوط به غلظت 2 درصد و بیشترین تحرک مربوط به غلظت 4 درصد بود (05/0>P). بین دو دمای مختلف ذوب، دمای 65 درجه¬ی سانتی¬گراد نسبت به دمای 37 درجه¬ی سانتی¬گراد بهبود معنی¬داری در اغلب شاخص¬های اندازه¬گیری شده ایجاد کرده بود (05/0>P). انجماد اسپرم¬ها در رقیق¬کننده¬ی حاوی 4 درصد گلیسرول و ذوب اسپرم¬های منجمد شده در دمای 65 درجه¬ی سانتی¬گراد بهترین نتیجه را به ¬دنبال داشت.
واژگان کلیدی

اسپرم اپیدیدیمی  غلظت گلیسرول  دمای ذوب  انجماد دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
296
مقالات دسترسی آزاد
211