بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
330
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
ارزیابی تأثیر غلظت‌های مختلف گلیسرول و دمای ذوب در فرایند انجماد و ذوب اسپرم-های اپیدیدیمی قوچ


دریافت: - | پذیرش: 1397/8/27 | انتشار: 1398/6/9 

 DOI

نویسندگان
ابراهیم احمدی1*، حسن نظری2، نجمه داودیان3

1-ایران، شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، پژوهشکده فناوری جنین دام،eahmadihf@yahoo.com

2-شهرکرد، دانشگاه شهرکرد] پژوهشکده فناوری جنین دام،hassan_nzr@yahoo.com

3-دانشگاه شهرکرد،davoodian.najmeh@vet.sku.ac.ir229 تعداد دریافت

چکیده

انجماد اسپرم اپیدیدیمی اهمیت فراوانی در برنامه‌های حفاظت از گونه‌های اهلی و وحشی در معرض خطر و نیز دام‌های نر پر ارزش در معرض حذف دارد. در مطالعه حاضر با هدف دست‌یابی به یک روش بهینه‌ی انجماد و ذوب اسپرم اپیدیدیمی گوسفند، اسپرم‌های استخراج شده از ناحیه دم اپیدیدیم بیضه‌ی قوچ‌های کشتار شده در رقیق‌کننده‌ی حاوی غلظت‌های 2، 4 و 6 درصد گلیسرول منجمد شده و در دماهای 37 و 65 درجه سانتی‌گراد ذوب شدند. پس از ذوب، شاخص‌های حرکتی اسپرم‌ها با دستگاه CASA سنجیده شد. داده‌ها با مدل آماری factorial ANOVA به منظور یافتن اختلاف آماری بین اثرات اصلی غلظت گلیسرول و دمای ذوب و همچنین میان‌کنش بین اثرات اصلی (غلظت گلیسرول×دمای ذوب) تحلیل آماری شدند و به دلیل نبود یک میان‌کنش معنی‌دار، اثرات اصلی تفسیر شدند. تاثیر غلظت گلیسرول بر همه‌ی شاخص‌های حرکتی و تاثیر دمای ذوب بر اکثر این شاخص‌ها معنی‌دار بود (05/0>P). در بین غلظت‌های مختلف گلیسرول، کمترین تحرک مربوط به غلظت 2 درصد و بیشترین تحرک مربوط به غلظت 4 درصد بود (05/0>P). بین دو دمای مختلف ذوب، دمای 65 درجه‌ی سانتی‌گراد نسبت به دمای 37 درجه‌ی سانتی‌گراد بهبود معنی‌داری در اغلب شاخص‌های اندازه‌گیری شده ایجاد کرده بود (05/0>P). انجماد اسپرم‌ها در رقیق‌کننده‌ی حاوی 4 درصد گلیسرول و ذوب اسپرم‌های منجمد شده در دمای 65 درجه‌ی سانتی‌گراد بهترین نتیجه را به ‌دنبال داشت.
واژگان کلیدی

اسپرم اپیدیدیمی  غلظت گلیسرول  دمای ذوب  انجماد دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco