بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
موقعیت‌یابی ایمنوهیستوشیمیایی گرلین در بافت بیضه خروس


دریافت: 1396/11/27 | پذیرش: 1398/3/4 | انتشار: 1399/4/14 

 DOI

نویسندگان
برهان شکراللهی1*، وریا غفوری2، علی اکبر امیری3

1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،borhansh@gmail.com

2-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،Vorya.ghafori.62@gmail.com

3-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،dvm_amiri_2005@yahoo.com235 تعداد دریافت

چکیده

هدف از این مطالعه موقعیت‌یابی ایمنوهیستوشیمیایی (IHC) گرلین در بافت بیضه خروس بود. اخیراً گرلین به‌عنوان تنظیم کننده پلیوتروپیک گسترده اعمال اندوکرین و غیر‎اندوکرین ظاهر شده است. قبلاً القای احتمالی کنترل عمل‌کرد گنادی، بیان گرلین و گیرنده‎های آن، گیرنده نوع یک a ترشح کننده هورمون رشد، در گنادهای پستانداران و همچنین اثرات مستقیم گرلین در کنترل ترشح بیضه‎ای و تکثیر سلولی گزارش شده بود. هنوز، بیان و یا نقش عمل‌کردی گرلین در گنادهای گونه‎های غیرپستانداران بررسی نشده است. در این پژوهش موقعیت‌یابی ایمنوهیستوشیمیایی گرلین در بافت‎ بیضه خروس، با آنتی‎بادی مونوکلونال موشی ضد گرلین به‌عنوان آنتی‎بادی اولیه و آنتی‌بادی پلی‌کلونال دانکی ضد ایمنوگلوبین G (HRP) به‌عنوان آنتی‌بادی ثانویه بررسی شد. نمونه‌های بافتی از ۵ خروس ۴۵ روزه جمع‌آوری شد و برای آزمایش IHC در فرمالین ۱۰ % نگه‌داری شدند. سپس بلوک‌های پارافینی و مقاطع بافتی برای آزمایش IHC تهیه شد. واکنش ایمنی در سلول‎های زایا، سلول‌های لایدیگ و سلول‎های سرتولی مشاهده شد. عقیده بر این است که محل بیان گرلین در سلول‎های زایا، سلول‎های لایدیگ و سلول‎های سرتولی ممکن است نقش آن را در تنظیم موضعی نشان دهد. این اولین مطالعه‌ای است که شواهد مولکولی را برای وجود گرلین در بافت بیضه‎ای خروس فراهم کرده است.
واژگان کلیدی

بیضه  سلول لیدیگ  سلول سرتولی  گرلین  خروس دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco