بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی تغییرات سطح سرمی سیتوکاین اینترلوکین-6 یک هفته قبل و یک هفته بعد از زایمان در میش


دریافت: - | پذیرش: 1398/4/11 | انتشار: 1399/4/15 

 DOI

نویسندگان
هادی بیننده1*، عبدالناصر محبی2، فرید براتی3، ناصر شمس آبادی4

1-،hdbinandeh69@gmail.com

2-،ab-mohebi@vet.sku.ac.ir

3-،frdbrtir@gmail.com

4-،drn_shams@yahoo.com243 تعداد دریافت

چکیده

چون مکانسیم زایمان طبیعی یک فرآیند وابسته به واکنش‌های ایمونولوژیک است، ممکن است فاکتورهای التهابی مختلف دخیل در واکنش‌های ایمنی (IL-۶ یک سایتوکاین پیش‌التهابی) در زمان‌های نزدیک زایمان تولید شود. هـدف از ایـن پژوهش بررسی تغییرات اینترلوکین-۶ (IL-۶) از یک هفته قبل از زایمان تا یک هفته بعد از زمان زایمان طبیعی در میش بوده است. با این هدف تعداد ۴راس میش آبستن نیمه ی دوم انتخاب شد. نگه داری و وضعیت تغذیه ای میش های آبستن در شرایط یکسان صورت گرفت. خون‌گیری از طریق ورید وداج میش پس از ضدعفونی موضع، با ونوجکت و لوله‌ی خلا‌دار به میزان ۵ تا ۷ سی سی هر۲۴ ساعت یک بار به مدت یک هفته قبل از زایمان تا یک هفته بعد از زایمان صورت گرفت. نمونه‌ها از طریق لوله‌های استریل به صورت جداگانه پس از اخذ جمع‌آوری شد و برای جداسازی سرم به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه‌های سرمی پس از جداسازی در فریزر آزمایشگاه و در دمای ۷۰- درجه قرار داده شد تا از اتولیز و تخریب زنجیره‌های ایمنی جلوگیری شود. جهت اندازه‌گیری اینترلوکین-۶ از کیت اختصاصی IL-۶ گوسفندی استفاده شد و با تست الایزا نمونه‌های سرم مورد سنجش قرار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در روزهای مختلف قبل از زایمان و بعد از زایمان و همچنین روز زایمان IL-۶ تغییرات ناچیزی داشته است که این تغییر از نظر آماری معنی دار نیست (P=۰.۷۶۲۵). در کل نتایج این پژوهش بیانگر این است که وقوع زایمان بر سطوح سرمی اینترلوکین-۶ (IL-۶) در دوره‌ی زمانی مورد پژوهش تأثیر ندارد.
واژگان کلیدی

واژگان کلیدی: زایمان طبیعی  میش  اینترلوکین ۶  سرم دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco