برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
معرفی ژن¬های مرجع برای تجزیه و تحلیل یافته‌های RT-qPCR در اسپرم منجمد نریان


نویسندگان

احسان دهقانی ناژوانی
ناصر شمس اسفندآبادی
ابوالفضل شیرازی
ابراهیم احمدی
علی کدیور

ehsan.dehghani2007@gmail.com    unknown
drn_shams@yahoo.com    unknown
shiraziabbas@yahoo.com    unknown
eahmadihf@yahoo.com    unknown
kadivar.ali@gmail.com    unknown


80 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

اسپرم ژن کنترل داخلی نریان انجماد  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
296
مقالات دسترسی آزاد
211