بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
330
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
معرفی ژن‌های مرجع برای تجزیه و تحلیل یافته‌های RT-qPCR در اسپرم منجمد نریان


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/6/9 

 DOI

نویسندگان
احسان دهقانی ناژوانی1*، ناصر شمس اسفندآبادی2، ابوالفضل شیرازی3، ابراهیم احمدی4، علی کدیور5

1-،ehsan.dehghani2007@gmail.com

2-،drn_shams@yahoo.com

3-،shiraziabbas@yahoo.com

4-،eahmadihf@yahoo.com

5-،kadivar.ali@gmail.com297 تعداد دریافت

چکیده
واژگان کلیدی

اسپرم ژن کنترل داخلی نریان انجماد  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco