برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
مقایسه هیستوپاتولوژیک روند ترمیم مثانه سگ متعاقب برش با چاقوی جراحی معمولی و الکتریکی


نویسندگان

داود کاظمی
روزبه قربانپور
داریوش مهاجری

dkazemi@iaut.ac.ir    unknown
dkazsur@gmail.com    unknown
daryoushmohajeri@yahoo.com    unknown


93 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

برش مثانه چاقوی جراحی الکتریکی چاقوی جراحی معمولی التیام زخم سگ  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
296
مقالات دسترسی آزاد
211