برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی سرولوژیکی عفونت مایکوپلاسما سینویه در طیور صنعتی استان اردبیل با روش¬های آگلوتیناسیون سرم روی پلیت و الیزا


نویسندگان

آیدین عزیزپور

aidin_azizpour@yahoo.com    unknown


0 دانلودها

چکیده

مايكوپلاسما سينوويه (MS) از عوامل مهم ايجاد كننده بيماري عفونی در ماكيان و بوقلمون است كه موجب بیماری دستگاه تنفسی، اختلالات حرکتی، کاهش در رشد، افت تولید تخم مرغ و کاهش میزان جوجه درآوری مي‌گردد. این مطالعه به منظور تعیین میزان آلودگی سرمی عفونت با مايكوپلاسما سینوویه و عوامل تاثیر گذار مرتبط با شیوع آن در گله¬های طیور صنعتی استان اردبيل انجام گرفت. در این مطالعه، از 36 گله طیور گوشتی تعداد 655 نمونه خون در طی سال¬های 1391 و 1392 جمع¬آوری گردید. نمونه¬های سرم جدا شده با روش¬های آگلوتیناسیون سریع سرم روی پلیت (RSPA) و الیزا مورد آزمایش¬ قرار گرفتند. از 36 گله مورد مطالعه ، 13 گله (1/36 درصد) در آزمایش آگلوتیناسیون و 11 گله (6/30 درصد) در آزمایش الیزا مثبت بودند. از 655 نمونه سرم بررسی شده، در آزمایش¬های آگلوتیناسیون و الیزا به ترتیب 261 نمونه (8/39 درصد) و 207 نمونه (6/31 درصد) MS مثبت شدند. حساسیت، ویژگی و همبستگی آزمایش الیزا در مقایسه با آزمایش آگلوتیناسیون در گله¬های مورد بررسی به ترتیب 6/84 درصد و 5/92 درصد 352/- بود. زمستان در مقایسه با سایر فصول به¬طور معنی¬دار بیشترین میزان شیوع سرمی MS داشت (001/0P<). 8/31 درصد آلودگی در مرغان و 9/28 درصد آلودگی در خروس¬ها مشاهده شد. ظرفیت گله¬های مورد بررسی در چهار گروه طبقه بندی گردید که بیشترین میزان شیوع MS مربوط به گله¬های با ظرفیت بیش از بیست هزار قطعه (7/34) بود. از بین مناطق جعرافیایی مورد مطالعه، بیشترین میزان شیوع سرمی MS به¬طور معنی¬دار در نمین (2/32) مشاهده شد (001/0P<). نتایج این مطالعه نشان داد که فاکتورهایی نظیر تغییرات فصلی، جنسیت پرندگان، ظرفیت و تراکم گله¬ها بر میزان شیوع مایکوپلاسما سینوویه تاثیردارند و شیوع سرمی MS در طیور صنعتی تجاری استان اردبیل نسبتا قابل توجه است که رعایت کامل اصول امنیت زیستی و شرایط بهداشتی و تهیه جوجه¬های عاری از بیماری ضروری می¬باشد.
واژگان کلیدی

طیور صنعتی‏ مایکوپلاسما سینوویه الیزا آگلوتیناسیون سرم روی پلیت  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
296
مقالات دسترسی آزاد
211