بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
330
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی سرولوژیکی عفونت مایکوپلاسما سینویه در طیور صنعتی استان اردبیل با روش‌های آگلوتیناسیون سرم روی پلیت و الیزا


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/6/9 

 DOI

نویسندگان
آیدین عزیزپور1

1-،aidin_azizpour@yahoo.com175 تعداد دریافت

چکیده

مایکوپلاسما سینوویه (MS) از عوامل مهم ایجاد کننده بیماری عفونی در ماکیان و بوقلمون است که موجب بیماری دستگاه تنفسی، اختلالات حرکتی، کاهش در رشد، افت تولید تخم مرغ و کاهش میزان جوجه درآوری می‌گردد. این مطالعه به منظور تعیین میزان آلودگی سرمی عفونت با مایکوپلاسما سینوویه و عوامل تاثیر گذار مرتبط با شیوع آن در گله‌های طیور صنعتی استان اردبیل انجام گرفت. در این مطالعه، از 36 گله طیور گوشتی تعداد 655 نمونه خون در طی سال‌های 1391 و 1392 جمع‌آوری گردید. نمونه‌های سرم جدا شده با روش‌های آگلوتیناسیون سریع سرم روی پلیت (RSPA) و الیزا مورد آزمایش‌ قرار گرفتند. از 36 گله مورد مطالعه ، 13 گله (1/36 درصد) در آزمایش آگلوتیناسیون و 11 گله (6/30 درصد) در آزمایش الیزا مثبت بودند. از 655 نمونه سرم بررسی شده، در آزمایش‌های آگلوتیناسیون و الیزا به ترتیب 261 نمونه (8/39 درصد) و 207 نمونه (6/31 درصد) MS مثبت شدند. حساسیت، ویژگی و همبستگی آزمایش الیزا در مقایسه با آزمایش آگلوتیناسیون در گله‌های مورد بررسی به ترتیب 6/84 درصد و 5/92 درصد 352/- بود. زمستان در مقایسه با سایر فصول به‌طور معنی‌دار بیشترین میزان شیوع سرمی MS داشت (001/0P<). 8/31 درصد آلودگی در مرغان و 9/28 درصد آلودگی در خروس‌ها مشاهده شد. ظرفیت گله‌های مورد بررسی در چهار گروه طبقه بندی گردید که بیشترین میزان شیوع MS مربوط به گله‌های با ظرفیت بیش از بیست هزار قطعه (7/34) بود. از بین مناطق جعرافیایی مورد مطالعه، بیشترین میزان شیوع سرمی MS به‌طور معنی‌دار در نمین (2/32) مشاهده شد (001/0P<). نتایج این مطالعه نشان داد که فاکتورهایی نظیر تغییرات فصلی، جنسیت پرندگان، ظرفیت و تراکم گله‌ها بر میزان شیوع مایکوپلاسما سینوویه تاثیردارند و شیوع سرمی MS در طیور صنعتی تجاری استان اردبیل نسبتا قابل توجه است که رعایت کامل اصول امنیت زیستی و شرایط بهداشتی و تهیه جوجه‌های عاری از بیماری ضروری می‌باشد.
واژگان کلیدی

طیور صنعتی‏ مایکوپلاسما سینوویه الیزا آگلوتیناسیون سرم روی پلیت  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco