بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
322
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
ارزیابی اثر آویشن، دارچین و مخلوط آویشن و دارچین بر شاخص های رشد، پروفایل لیپیدی سرم و چربی گوشت در طیور


دریافت: - | پذیرش: 1397/11/1 | انتشار: 1398/12/17 

 DOI

نویسندگان
ایمان اسکندری1*، عبدالکریم زمانی مقدم2، مجید غلامی آهنگران3

1-،mgholamia@yahoo.com

2-،mgholamiamia13@yahoo.com

3-،mgholamia1388@yahoo.com106 تعداد دریافت

چکیده

به منظور ارزیابی و مقایسه اثر آویشن، دارچین و مخلوط آویشن و دارچین بر شاخص‌های رشد، پرفایل لیپیدی سرم و میزان چربی لاشه طیور، ۱۸۰ قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه راس به طور تصادفی در چهار گروه با سه تکرار مساوی تقسیم شدند و تحت شرایط یکسان مدیریتی و پرورشی نگه‌داری شدند. جوجه‌ها به ترتیب ۵/۰ درصد آویشن، دارچین و آویشن+دارچین را در جیره غذایی پایه دریافت کردند. گروه کنترل از هیچ افزودنی غذایی در جیره پایه استفاده نکرد. شاخص‌های رشد شامل اضافه وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در پایان هر هفته محاسبه و ثبت گردید. تمامی جوجه‌ها در سن ۴۲ روزگی کشتار شدند و پس از تهیه نمونه‌های سرمی، میزان چربی شکمی در هر گروه وزن شد و درصد چربی شکم نسبت به وزن جوجه‌ها محاسبه شد. نمونه‌های سرمی به منظور سنجش پرفایل لیپیدی سرم شامل تری گلیسیرید، کلسترول تام، LDL، HDL و VLDL تهیه شد. نتایج نشان داد مصرف ۵/۰ درصد آویشن یا آویشن+دارچین می‌تواند موجب افزایش معنی دار اضافه وزن، و کاهش معنی دار مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه کنترل و دارچین شود. علاوه بر آن، استفاده از ۵/۰ درصد آویشن و مخلوط آویشن+دارچین موجب کاهش معنی‌دار تری گلیسیرید، کلسترول تام، LDL، VLDL و درصد چربی شکم و نیز افزایش معنی دار HDL سرم شده است. طبق یافته‌های این مطالعه استفاده پیوسته از ۵/۰ درصد آویشن یا آویشن+دارچین در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی می‌تواند موجب بهبود شاخص‌های رشد و کاهش میزان چربی لاشه گردد.
واژگان کلیدی

جوجه گوشتی گیاهان دارویی. چربی شکم پروفایل لیپیدی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco