بازگشت به نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
5
شماره‌ها
6
مقالات
69
دسترسی آزاد
13


جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
تحلیلی بر دیدگاه جهان شناختی مذهبی هخامنشیان بر اساس معنا کاوی نقوش به جای مانده در معماری


دریافت: 1399/3/11 | پذیرش: 1399/4/16 | انتشار: 1399/4/16 

 DOI

نویسندگان
مریم ظهوریان 1*، سامان فرزین2

1-استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند ،ma_zohourian@yahoo.com

2-استادیار گروه باستان شناسی، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند ،saman_farzin2006@yahoo.com231 تعداد دریافت

چکیده

در این میان هخامشیان به عنوان بزرگترین امپراطوری ایران دارای معماری‌های عظیمی چون پاسارگاد، شوش و تخت جمشید می‌باشد که بر جای جای این معماری‌های عظیم نقوشی معنا دار تجلی یافته‌اند چرا که بناهایی که ساخته و نقوش بر روی آن پرداخته می‌شوند به دستور و با نگاه اعتقادی شاهان به عنوان بالاترین الگوی سیاسی و مذهبی جامعه اجرا می‌گردد. از این رو در باب دیدگاه جهان شناختی هخامنشیان یعنی مذهب و نگاه ایدئولوژیکی آنان نظریات متفاوتی توسط پژوهشگران ارائه شده است، که هیچکدام به صورت قطعی بیان نشده‌اند. بنابراین بررسی بر روی نقوش به جای مانده از تمدن هخامنشی می‌تواند ابهامات ناشی در این زمینه را تا میزان زیادی بر طرف ‌نماید. بر این اساس در این پژوهش نگارندگان در صدد پاسخ به این سوال‌اند که نقوش نمادین ایجاد شده بر معماری هخامنشیان با کدام نظریه موجود در زمینه مذهب هخامنشیان منطبق بوده و آن را می‌توان محتمل‌تر از دیگر نظریه‌ها دانست؟. بر این اساس در پژوهش پیش رو که به روش تحلیلی – تطبیقی و به صورت مطالعات کتابخانه hی صورت پذیرفته است، 8 نقش از سه محوطه پاسارگاد، شوش و تخت جمشید شناسایی، طبقه-بندی و سپس مورد بررسی و تحلیل معنایی قرار گرفت. که پس از تحلیل تطبیقی و معناکاوی نقوش مشخص گردید که پرستش چند خدایی با مرکزیت پرستش اهورامزدا و نفوذ ایدئولوژی مذهبی تمدن بین النهرین و پیش آریایی (عیلامی) در نگاه مذهبی هخامنشیان رواج داشته است که این امر با نظریه هنوتئیست بودن هخامنشیان منطبق می‌باشد
واژگان کلیدی

هخامنشیان  مذهب  نقوش نمادین  پاسارگاد  تخت جمشید  شوش دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است