بازگشت به نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
5
شماره‌ها
6
مقالات
69
دسترسی آزاد
13


جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
بررسی و تحلیل نقشمایه های حیوانی منسوجات ایران در دوره ساسانی


دریافت: 1398/3/13 | پذیرش: 1399/3/10 | انتشار: 1399/4/16 

 DOI

نویسندگان
مجید ساریخانی1

1-دانشگاه شهرکرد،sarikhani.majid56@gmail.com192 تعداد دریافت

چکیده

هنر دوران ساسانی چکیده‌ای از هنر تمامی اعصار ایران و برداشتی از عناصر کهن ایرانی بوده است که در قالب ذوق و سلیقه هنرمندان آن دوره پا به عرصه وجود نهاده است. نقوش تزئینی از مشخصه‌ی آن است و یکی از تجلیات این نقوش در منسوجات ساسانی است که تاثیر عمیقی بر هنر ملل تاریخ گذاشت و از لحاظ زیبایی ظاهری و مفاهیم نمادینی که دارند به عنوان شاخصه مهم هنر ایران شناخته شده اند. نقوش حیوانی در منسوجات ساسانی بیش از سایر نقوش و نمادها خود را جلوه‌گر ساخته و این پژوهش به تحلیل نقشمایه های حیوانی در منسوجات این دوره پرداخته است. نتایج بیانگر آن است که بینش هنری جامعۀ زمان ساسانی، اعتقاد به اساطیر و آیین زردشتی بوده است که زیربنای اصلی خلق آثار هنری را در قبل از اسلام تشکیل می‌داده است. چرا که هرکدام از جانوران منقوش (گراز، گوزن، قوچ و ...)، در بینش زردشتی و کتاب اوستا دارای معنای فلسفی خاصی هستند و بر همین مبنا مورد احترام مردمان آن زمان بوده‌اند. بنابراین نقوش این جانوران در دوران ساسانی به وفور دیده می‌شود و هرکدام از این جانوران حاویِ معنا و اشارات خاصی برای مردم آن زمان بوده است. هنر دوران ساسانی چکیده‌ای از هنر تمامی اعصار ایران و برداشتی از عناصر کهن ایرانی بوده است که در قالب ذوق و سلیقه هنرمندان آن دوره پا به عرصه وجود نهاده است. نقوش تزئینی از مشخصه‌ی آن است و یکی از تجلیات این نقوش در منسوجات ساسانی است که تاثیر عمیقی بر هنر ملل تاریخ گذاشت و از لحاظ زیبایی ظاهری و مفاهیم نمادینی که دارند به عنوان شاخصه مهم هنر ایران شناخته شده اند. نقوش حیوانی در منسوجات ساسانی بیش از سایر نقوش و نمادها خود را جلوه‌گر ساخته و این پژوهش به تحلیل نقشمایه های حیوانی در منسوجات این دوره پرداخته است. نتایج بیانگر آن است که بینش هنری جامعۀ زمان ساسانی، اعتقاد به اساطیر و آیین زردشتی بوده است که زیربنای اصلی خلق آثار هنری را در قبل از اسلام تشکیل می‌داده است. چرا که هرکدام از جانوران منقوش (گراز، گوزن، قوچ و ...)، در بینش زردشتی و کتاب اوستا دارای معنای فلسفی خاصی هستند و بر همین مبنا مورد احترام مردمان آن زمان بوده‌اند. بنابراین نقوش این جانوران در دوران ساسانی به وفور دیده می‌شود و هرکدام از این جانوران حاویِ معنا و اشارات خاصی برای مردم آن زمان بوده است. . . . . . . . . . . .
واژگان کلیدی

منسوجات  ساسانی  نقوش حیوانی  نماد. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است