بازگشت به نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
5
شماره‌ها
6
مقالات
66
دسترسی آزاد
13


جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
بررسی میزان تخلخل سفال های دوره مس سنگ به منظور سنجش میزان پیچیدگی های اجتماعی بر مبنای تولید سفال در تپه قشلاق بیجار


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1397/10/24 

 DOI

نویسندگان
عباس مترجم1*، احمد حیدری2

1-دانشیار دانشگاه بوعلی سینا،amotarjem@gmail.com

2-،amotarjem@gmail.com274 تعداد دریافت

چکیده

تپه قشلاق در جنوب روستای چهل امیران در بخش چنگ الماس شهرستان بیجار قرار دارد. کاوش این محوطه بیانگر استقرار در دوره مس سنگی می باشد که در دوره آهن نیز مورد استفاده قرار گرفته است. آثار دوره مس سنگی بخش اصلی داده های این محوطه است. سفال دوره مس سنگی این محوطه در شش گروه؛ پوشش غلیظ،‏ بدون پوشش،‏ نیم پوشش،‏ پوک آشپزخانه ای،‏ خاکستری و نخودی قابل تقسیم بندی هستند. تفاوت های قابل توجهی در سفال ها از لحاظ گروه،‏ فرم،‏ اندازه،‏ ظرافت و ...مشاهده می شوند. به منظور تعیین تخصص گرایی در تولید سفال ها با توجه به خمیره مورد استفاده برای ساخت سفال بر مبنای آزمایش های مکانیک سنگ میزان تخلخل سفال ها با توجه به گروه تعیین شده است. نتیجه آزمایش ها بر مبنای تجزیه و تحلیل های آماری که با نرم افزار spss انجام گرفته است،‏ تفاوت معنا داری در میزان تخلخل سفال گروه های مختلف را بین سفال گروه نخودیبا سایر گروه ها نشان می دهند. به بیانی دیگر روند تولید همه ی سفال ها در دوره مس سنگی این محوطه بجز سفال نوع نخودی به یک شیوه طی شده است. این مسئله وجود دو شیوه ی متفاوت سفالگری را نشان می دهد. با توجه به تفاوت کامل سفال نخودی با سایر گروه ها،‏ تعداد کم آنها و نتایج تخلخل شاید بتوان جنبه وارداتی بودن آنها را مطرح نمود.
واژگان کلیدی

تخلخل پیچیدگی های اجتماعی تخصص گرایی سفال دوره مس سنگی تپه قشلاق بیجار  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است